โรงเรียนวัดปัจจันตคาม

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคาโงก ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

ข้อมูลบุคคลากร


นายเสริมศักดิ์ ทันยุภัก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัญญา นมัสการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวอรยา ชูศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาววลัยภรณ์ ถาวรพัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางอุดมพร ดิษฐาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายอลงกรณ์ ชัยประสงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางกรรณิการ์ ตันติวิวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวสิริณพร ศรีสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณิชาภัทร หัสนีย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร เผดิมผล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายบุญฤทธิ์ เเซ่อิ๋ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวเพชรรัตน์ ว่องไวยุทธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐวลีย์ เเกสมาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนุชษบา พันธ์เที้ย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายสมพงษ์ มโนการ
ช่างปูนชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวเบญจวรรณ ขมักการ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวอลิสา จู่สกุล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บทความล่าสุด